Privacy statement

Senti Miento hecht veel waarde aan de bescherming van uw bedrijfs/persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met bedrijfs/persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met bedrijfs/persoonsgegevens. Senti Miento houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming kortweg AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

· Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;

· Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

· Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

· Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

· Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Persoonsgegevens van relaties wordt door Senti Miento verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

· Administratieve doeleinden

· Om e-mails van de verkoopafdeling te sturen

· Voor onze marketingdoeleinden

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Senti Miento de volgende persoonsgegevens/bedrijfsgegevens van u vragen:

· Bedrijfsnaam

· Voor en achternaam contactpersoon of personen

· Factuur- en afleveradres

· Postcode

· Woonplaats

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Kvk-nummer

· Btw-nummer

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven nooit bedrijfs/persoongegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveilig van uw gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen bedrijfs/ persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

BEWAARTERMIJN

Uw bedrijfs/persoonsgegevens worden door Senti Miento opgeslagen ten behoeve van het relatiebeheer in het archief.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om bedrijfs/persoons gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

· Alle personen die namens Senti Miento van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

· Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

· Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

CONTACT OPNEMEN

Als Senti Miento zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw bedrijfs/persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft dan horen wij dat graag.

 

Senti Miento

E-mail: info@sentimiento.nl

Miquel Priester

0652344648